My NTS
Live now

CULT CARGO 009 — IGOR VLASOV presents ВИА — Vocal Instrumental Ensembles 1960s-70s USSR

New York, 23.03.18

With Arp

NY—based DJ and producer Alexis Georgopoulos aka Arp curates CULT CARGO, a monthly transmission of the overlooked and underheard from various corners of the world. Selected and mixed by Igor Vlasov, CC009 features a close-up look at the Vocal Instrumental Ensembles of 1970’s USSR.

Tracklist

 • Ансамбль Мелодия п/у Георгия Гараняна
  Лабиринт (1974)
 • Samotsvety (The Gems)
  Sinitsa
 • Samotsvety
  Chto So Mnoy Ty Sdelala
 • Samotsvety
  Snezhinka
 • ВИА «Весёлые ребята»
  Любовь - огромная страна
 • ÂÈÀ Ïåñíÿ›û
  Ñê›èïÿò ìîè ëàïòè
 • ÂÈÀ Ïåñíÿ›û
  Ñòîèò âå›áà
 • ÂÈÀ Ïåñíÿ›û
  ‹îçû öâåò
 • ВИА «Весёлые ребята»
  Я к тебе не подойду
 • George Garanian & Melodiya Ensemble
  Labyrinth
 • Алла Пугачёва
  Верю в тебя
 • Ñîôèÿ ‹îòà›ó
  Ñèçîê›ûëûé ïòàõ
 • Ñîôèÿ ‹îòà›ó
  Äâà ïå›ñòíÿ
 • Â. Âûñîöêèé
  Êî›àáëè
 • Наталья Капустина ("Современник")
  Из Сафо (VII век до н.э., пер.В.Вересаева)
 • Сергей Беликов ("Аракс")
  Сентиментальная прогулка (П.Верлен, пер. А.Эфрон)
 • Gunnar Graps
  Rahatuvi (Àë÷íûé ãîëóáü)
 • Gunnar Graps
  Meie Teisikud (Íàøè äâîéíèêè)
 • George Garanian & Melodiya Ensemble
  Lenkoran
 • Âåñåëûå ‹åáÿòà
  Ïîñ›åäè çèìû