My NTS
Live now

Death Is Not The End - Waiting for Your Return: Shidaiqu Recordings 1927-1952

London, 22.01.23

A 2 hour exploration of Shidaiqu, a hybrid genre of western jazz & classical, film music and Chinese folk that was prevalent in Shanghai from the late 1920s until the early 1950s (when the CCP outlawed nightclubs and pop music production, denouncing Shidaiqu as "yellow music")

Tracklist

 • Li Minghui
  The Drizzle
 • Zhang Fan
  Fly All Over The Field
 • Wu Yingyin
  The Moonlight Sends My Love Across A Thousand Miles
 • Wang Renmei
  Song Of The Fishermen
 • Gong Qiuxia
  The Girl By The Autumn Water
 • Zhou Xuan 
  Age Of Bloom (aka The Best Of Our Times)
 • Bai Guang 
  Wait For Your Return (等着你回来)
 • Chen Juanjuan
  Window To The Soul
 • Li Lihua & Yao Min
  Three Worlds
 • Du Jie
  Tight Seams
 • Yuan Meiyun
  Cailing Song
 • Zhou Xuan And Han Langen
  Mahjong Classic
 • Zhang Yiwen
  Send Lovesickness Far Away
 • Wu Yingyin
  Minjiang Nocturne
 • Li Li-Hua & Yan Hua
  A Thousand Birds Facing The Phoenix
 • Yao Li & Yao Min
  Oh Susan
 • Li Xianglan
  Dream Of Wealth And Fortune
 • Zhang Lu
  Faded Love
 • Huang Feiren
  Seishun Dance
 • Yao Lee
  Autumn Nostalgia
 • 吳鶯音 
  我想忘了你 = I Want To Forget You
 • Zhou Xuan
  Lovely Morning
 • Bai Hong
  He Is Like The Spring Wind
 • Min Yao
  Rural Song
 • Qu Yunyun
  Simple Life
 • Bai Hong
  Falling Flowers & Flowing Water
 • Qu Yunyun
  The Anonymous
 • Zhou Xuan
  Sauvignon Blanc
 • Yingyin Wu 
  The Flower In Spring And The Moon
 • Gong Quixia
  Dreamer
 • Yao Lee
  Send You Off
 • Zhang Fan
  Village Girl's Love
 • Liu Qi
  Tired Of Dancing
 • Lu Ming
  Sleep Well Baby
 • Zhou Xuan & Yan Hua
  New Life Of Love
 • Du Jie
  Chinese New Year Song
 • Zhou Xuan
  Spring Blossoms Like Brocade
 • Yao Lee
  Lang Ya Lang
 • Zhao Meizhen
  Dancing Classic