My NTS
Live now

Death Is Not The End - Waiting for Your Return: Shidaiqu Recordings 1927-1952

London, 22.01.23

A 2 hour exploration of Shidaiqu, a hybrid genre of western jazz & classical, film music and Chinese folk that was prevalent in Shanghai from the late 1920s until the early 1950s (when the CCP outlawed nightclubs and pop music production, denouncing Shidaiqu as "yellow music")

Tracklist

 • Li Minghui 
  The Drizzle
 • Zhang Fan 
  Fly All Over The Field
 • Wu Yingyin 
  The Moonlight Sends My Lovesickness Across A Thousand Miles
 • Wang Renmei 
  Song Of The Fishermen
 • Gong Qiuxia 
  The Girl By The Autumn Water
 • Zhou Xuan 
  Age Of Bloom (aka The Best Of Our Times)
 • Bai Guang 
  Wait For Your Return (等着你回来)
 • Chen Juanjuan 
  Window To The Soul
 • Li Lihua & Yao Min
  Three Worlds
 • Du Jie
  Tight Seams
 • Yuan Meiyun
  Cailing Song
 • Zhou Xuan And Han Langen
  Mahjong Classic
 • Zhang Yiwen
  Send Lovesickness Far Away
 • Wu Yingyin
  Minjiang Nocturne
 • Li Li Hua, Yan Hua 
  A Thousand Birds Facing The Phoenix
 • Yao Lee, Yao Min 
  Oh Susan
 • Li Xianglan
  Dream Of Wealth And Fortune
 • Zhang Lu
  Faded Love
 • Huang Feiren
  Seishun Dance
 • Yao Lee
  Autumn Nostalgia
 • 吳鶯音 
  我想忘了你 = I Want To Forget You
 • Zhou Xuan
  Lovely Morning
 • Bai Hong
  He Is Like The Spring Wind
 • Min Yao 
  Rural Song
 • Qu Yunyun 
  Simple Life
 • Bai Hong 
  Falling Flowers And Flowing Water
 • Qu Yunyun
  The Anonymous
 • Zhou Xuan
  Sauvignon Blanc
 • Yingyin Wu 
  The Flower In Spring And The Moon
 • Gong Quixia
  Dreamer
 • Yao Lee 
  Send You Off
 • Zhang Fan
  Village Girl's Love
 • Liu Qi 
  Tired Of Dancing
 • Lu Ming
  Sleep Well Baby
 • Zhou Xuan, Yan Hua 
  New Life Of Love
 • Du Jie 
  Chinese New Year Song
 • Zhou Xuan
  Spring Blossoms Like Brocade
 • Yao Lee
  Lang Ya Lang
 • Zhao Meizhen
  Dancing Classic